Obchodné podmieky

1.1.    Odoslaním objednávky vybraného tovaru kupujúci potvrdzuje záväznosť svojej objednávky a súhlasí s nákupným poriadkom.

1.2.    Po odoslaní objednávky sa kupujúcemu zobrazí informácia o zaradení jeho objednávky do objednávkového systému. Ak kupujúci pri zadaní objednávky správne vyplní e-mailovú adresu, doručí sa mu potvrdenie jeho objednávky. Ak sa informácia o odoslaní objednávky nezobrazí alebo kópia objednávky na zadanú e-mailovú adresu nedoručí, kontaktujte nás v najbližšom možnom termíne.

 2.       Ceny

2.1.    Ceny sú určené dohodou.

2.2.    Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

2.3.    Ak nie je uvedené inak, platia ceny uvedené pri tovare.

3.       Spôsob platby

3.2.    Prevod,  kupujúci po získaní objednávky prevedie platbu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu  č.účtu: IBAN: SK 93 1100 0000 002627140137, SWIFT: TATR SK BX,   Peňažný ústav: Tatra banka, a.s., Košice

Ako variabilný symbol platby použije číslo, ktoré systém vygeneruje na zaslanej objednávke. Po pripísaní čiastky na účet bude tovar okamžite odoslaný na fakturačnú, resp. doručovaciu adresu uvedenú v objednávke.

4.       Spracovanie objednávky

4.1.    V prípade nejasností predajca, kontaktuje kupujúceho prostredníctvom ním zadaných údajov. Preto je v záujme kupujúceho poskytnúť pravdivé registračné údaje.

4.2.    Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky. O odmietnutí odošle informáciu na e-mailovú adresu kupujúceho.

5.       Spôsob, doba a cena doručenia

5.1.    Tovar bude kupujúcemu doručený na fakturačnú, prípadne doručovaciu adresu zadanú v objednávke.

5.2.    Tovar zasielame do 3 dní pripísania platby na účet predajcu.

5.3.    Pri niektorých tovaroch sa táto doba môže predĺžiť. Budeme Vás o tom informovať e-mailom.

6.       Objednávanie do zahraničia

6.1.    Ak chcete zaslať balík na územie mimo Slovenska, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: market@marbox.sk. Tam Vám oznámime presnú výšku poštovného do krajiny určenia.

 

7.       Záruka, reklamácia a storno objednávky

 7.1.    Záruka

 7.1.1. Na tovar u nás zakúpený poskytujeme záruku 24 mesiacov v zmysle Obchodného zákonníka. Táto plynie od prevzatia tovaru kupujúcim.

 7.2.    Storno objednávky

 7.2.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku  do 24 hod. dní od jej odoslania. Je povinný o tom informovať predávajúceho e-mailom na market@marbox.sk.

 7.2.2. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu nedostupnosti alebo zistenej nekvality tovaru. O tomto fakte je povinný informovať kupujúceho e-mailom a dohodnúť sa na náhradnom plnení.

 7.2.3. Dohoda o náhradnom plnení môže obsahovať aj vrátenie platby za tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom.

 7.3.    Reklamácia

 7.3.1. Vybaveniu Vašej objednávky venujeme maximálnu pozornosť, ale aj napriek tomu sa môže stať,  že tovar bude mať nedostatky.

 7.3.2. Všetky reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom.

 7.4.    Reklamačný poriadok

 7.4.1. Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.

 7.4.2. Ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom je  povinný uplatniť písomnú reklamáciu na predajcu. Najneskôr však do 3 dní. Ak tak neurobí, prípadná reklamácia nebude zo strany predajcu uznaná.

 7.4.3.  Kupujúci je povinný reklamovaný tovar vrátiť v neporušenom stave. K reklamovanému tovaru musí byť priložená kópia faktúry a presný popis predmetu reklamácie.

 7.4.4. Kupujúci odošle vhodne a primerane zabalený reklamovaný tovar na vlastné náklady.

 7.4.5. Reklamačná adresa:

 MARBOX s.r.o.
Moldavská 8
040 11 Košice

 7.4.6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní.

 7.4.7. O výsledku reklamácie je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho písomnou formou.

 7.4.8. V prípade uznania reklamácie je predávajúci povinný na vlastné náklady odoslať tovar kupujúcemu, na ním uvedenú adresu.

 7.4.9. Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká v prípadoch, ktoré vyplývajú z Občianskeho alebo Obchodného zákonníka. Ide napríklad o nevhodné zaobchádzanie s tovarom, mechanické poškodenie a pod.

 7.4.10.  Predávajúci neručí za poškodenie tovaru pri  preprave, preto je kupujúci povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať neporušenosť obalu.

 

 8.       Odstúpenie od zmluvy

 8.1.     Na základe §12 zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má zákazník – fyzická osoba (spotrebiteľ), právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných  dní od prevzatia tovaru.

 8.2.     Kontaktujte nás vopred telefonicky alebo e-mailom predtým ako odstúpite zmluvy a uveďte číslo objednávky, dátum nákupu a číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí.

 8.3.    Peniaze za tovar vrátime prevodom na uvedený účet do 15 dní od vrátenia tovaru

 8.4.    Tovar zasielajte späť kompletný a nepoškodený do 7 dní od odstúpenia od zmluvy. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná a náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 8.5.    V súlade s § 12, ods. 5, písm. c) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.       Ochrana osobných  údajov

9.1.    V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov by sme Vás chceli informovať o tom, že odoslaním objednávky nám ako náš zákazník umožňujete, aby firma Marbox s.r.o. ako správca údajov evidoval, spracoval alebo použil Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, fax, e-mail, pri právnických osobách aj IČO, DIČ, bankové spojenie), v súlade s týmto zákonom, na účely zasielania tovaru, ponukových listov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Sú však potrebné pre náš účtovný a fakturačný systém. Kedykoľvek môžete požiadať prostredníctvom e-mailu o vymazanie alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov.


Nové produkty

» Žiadne nové produkty

Odber noviniek